Elegant Billionaire
Voorwaarden & bepalingen

Voorwaarden & bepalingen

Artikel 1 – Voorwerp van deze algemene voorwaarden

De verkoper biedt gebruikers de aankoop van een elektronische reputatieservice aan. Deze dienst bestaat uit een of meer positieve beoordelingen die op de bedrijfspagina van de gebruiker worden gepubliceerd. Deze beoordelingen worden in de vorm van pakketten op de website van elegantbillionaire aangeboden.

De lijst en de beschrijving van de door de Onderneming aangeboden diensten kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde sites.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten of Diensten aangeboden door de Verkoper.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van Producten of Diensten via de websites van de Onderneming en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Zij zijn volledig afdwingbaar jegens de Koper die ze heeft aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV die aldus van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op de datum van betaling (of van de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van alle onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

De Klant erkent dat hij het nodige advies en de nodige informatie heeft ontvangen om er zeker van te zijn dat het aanbod aan zijn eisen voldoet.

Behoudens tegenbewijs vormen de door de Onderneming geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Artikel 3 – Prijs van de aangeboden diensten

De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn in euro’s en inclusief btw. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment in de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van de Onderneming zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Goederen en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van de onderneming, evenals, in voorkomend geval, de gebruikswijze van het product. De consument wordt door middel van markering, etikettering, affichering of een andere geschikte procedure op de hoogte gesteld van de prijzen en de bijzondere voorwaarden voor verkoop en dienstverlening voordat het verkoopcontract wordt gesloten. In alle gevallen wordt het totale door de Koper te betalen bedrag vermeld op de pagina met de orderbevestiging. De verkoopprijs van het product is de geldende prijs vermeld op de dag van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de toepassing van de prijs die op het moment van de bestelling wordt aangegeven.

De partijen komen overeen dat afbeeldingen of foto’s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het productaanbod en de bijbehorende prijzen worden vermeld op de websites van de Vennootschap, evenals de minimale duur van de aangeboden contracten wanneer deze betrekking hebben op een doorlopende of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij specifieke voorwaarden van toepassing zijn, worden de hierin verleende rechten alleen verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die houder is van het meegedeelde e-mailadres).

Artikel 5 – Levering van bestelde diensten

Zodra de kennisgevingen op de activiteitspagina’s van de Koper zijn geplaatst, wordt een e-mail naar de Koper gestuurd om hem te informeren dat zijn bestelling is afgesloten.

De site elegantbilionaire wijst elke aansprakelijkheid af in geval van annulering van beoordelingen. De platforms blijven namelijk redacteuren van de service en kunnen alle beoordelingen modereren / verwijderen. Er is geen verplichting van onze kant om de daadwerkelijke publicatie van beoordelingen te bespoedigen.

Zonder een verzoek voor berichtgeving door de koper in de bestelbon, kunnen berichten later worden gepubliceerd.

Een door de Koper aangevraagde afstand tussen berichten is indicatief, aangezien deze niet wordt gevalideerd of goedgekeurd door de Verkoper.

Artikel 6 – Betaling van de bestelling

Betaling is verschuldigd onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. De Klant kan betalen met een betaalkaart of creditcard. De doorgegeven informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de regels van artikel 6. Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. Door tijdens de verkoop bankgegevens door te geven, machtigt de Klant de Verkoper om het bedrag van de aangegeven prijs van zijn kaart af te schrijven. De Klant bevestigt dat hij de wettige eigenaar is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gemachtigd is om deze te gebruiken. In geval van een fout of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop automatisch beëindigd en de bestelling geannuleerd.

Artikel 7 – Herroepings- en terugbetalingstermijn

Wij bieden onze gebruikers geen herroepingstermijn. Elke bestelling die op deze site wordt geplaatst, wordt daarom beschouwd als een vaste en definitieve verbintenis.

Een gevalideerde bestelling kan niet meer door de Klant worden geannuleerd en terugbetaald.

Artikel 8 – Toepasselijke rechten

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Italiaanse wet.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Italiaans. Als ze vertaald zijn in een of meer vreemde talen, heeft in geval van een geschil alleen de Italiaanse tekst voorrang.

Artikel 9 – Aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden

Het feit voor een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) om te bestellen op de website elegantbillionaire impliceert de volledige acceptatie en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de verplichting tot betaling van de bestelde Producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die er met name van afziet zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn aan de Verkoper.

error: Content is protected !!